វីដេអូ

ក្រណាត់ផ្លុំរលាយ

រលាយដំណើរការ spinneret ផ្លុំ

រលាយដំណើរការកែច្នៃស្ពាន់ធ័រ ២

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមិនមែនត្បាញ ២

រលាយដំណើរការវិល spinneret ផ្លុំ ៣

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មត្បាញមិនមែនត្បាញ ៤

កិន

ដំណើរការ spinneret spunbonded

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មក្រណាត់ដែលមិនមែនត្បាញ